Selfie dobrego smaku

 

Już dzisiaj od 13:00 startuje Festiwal Dobrego Smaku, podczas, którego łódzkie lokale przygotują swoje dania, desery i koktajle w wersji śródziemnomorskiej. Po takim obżarstwie warto będzie trochę odpocząć, dlatego mamy dla was specjalny konkurs!
Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić komentarz pod postem konkursowym opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/FestiwalDobregoSmaku/.
Komentarz musi zawierać wasze Selfie, zrobione podczas trwania Festiwalu Dobrego Smaku – Smaki Kuchni Śródziemnomorskiej 2017 oraz należy je oznaczyć hashtagiem #ŁódźSmakuje.
Główną nagrodą jest pobyt weekendowy dla dwóch osób z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja) w Centrum Rekreacyjnym Molo nad Zalewem Sulejowskim, ufundowana przez Molo Sp.z.o.o..
Nagroda za:
– 2 miejsce to fartuch kuchenny FDS oraz patelnia ufundowane przez organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.
– 3 miejsce: fartuch i rękawice kuchenne FDS ufundowane przez organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.
– 4,5,6 miejsce: fartuchy kuchenne FDF ufundowane przez organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.
Poniżej możecie się zapoznać z regulaminem konkursu.

Czekamy na wasze zdjęcia i życzymy powodzenia!


Regulamin Konkursu „Selfie Dobrego Smaku”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/FestiwalDobregoSmaku/ jest AGENCJA REKLAMY I PUBLIC RELATIONS STEP BY STEP BARBARA SOKOŁOWSKA URBAŃCZYK. NIP: 727-14-93-159, ul. Piotrkowska 138/140
90-062 Łódź, łódzkie
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od godz. 06:00, 8.06.2017 r. do godz. 23:59, 11.06.2017. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
2. posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
3. przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/FestiwalDobregoSmaku/ oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/FestiwalDobregoSmaku/.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić komentarz pod postem konkursowym opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/FestiwalDobregoSmaku/.
2. Komentarz musi zawierać zdjęcie użytkownika konkursu (tzw. „selfie”) przedstawiające jego osobę podczas trwania Festiwalu Dobrego Smaku – Smaki Kuchni Śródziemnomorskiej 2017 oraz hashtag #ŁódźSmakuje.
3. Komentarz zawierający wszystkich powyższe elementy nazywany jest dalej Zgłoszeniem.
4. Warunkiem wzięcia pod uwagę Zgłoszenia przez Jury jest opublikowanie komentarza spełniającego warunki opisane w pkt. 2.
5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą wiadomości na portalu Facebook.

§4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są:
1.1. Nagroda za 1 miejsce: pobyt weekendowy dla dwóch osób z wyżywieniem (śniadanie, obiadokolacja) w Centrum Rekreacyjnym Molo nad Zalewem Sulejowskim. Nagroda ufundowana przez Molo Sp. z o.o., ul. Klonowa 16, 97-213 Smardzewice.
1.2. Nagroda za 2 miejsce: fartuch kuchenny FDS oraz patelnia ufundowane przez organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.
1.3. Nagroda za 3 miejsce: fartuch i rękawice kuchenne FDS ufundowane przez organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.
1.4. Nagroda za 4,5,6 miejsce: fartuchy kuchenne FDF ufundowane przez organizatora Festiwalu Dobrego Smaku.
2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim: a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu, b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, ze jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do treści zawartych w komentarzach które zgłasza oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu lub Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres weronika@festiwaldobregosmaku.eu.
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane na adres weronika@festiwaldobregosmaku.eu, z tytułem „Reklamacja” w terminie 3 dni od zaistnienia podstawy reklamacji lecz nie później niż do 15.06.2017 r. . Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie 2 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się odpowiedź na wiadomość wysłaną na adres weronika@festiwaldobregosmaku.eu. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Komentarze

Your email address will not be published.